Vår politik | Sverigedemokraterna i Ånge

Vår politik

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället.

Sverigedemokraterna eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Partiets ambition är att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi bejakar lag och ordning, gemensamhetsskapande traditioner, samhällsbärande institutioner och bevisat välfungerande naturliga gemenskaper i form av familjen och nationen. Vi eftersträvar ett demokratiskt, jämställt och miljövänligt samhälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför, lagen. Ett samhälle där alla medborgare också garanteras en hög grundläggande nivå av ekonomisk och social trygghet.

Sverigedemokraterna betraktar folkhemstanken som en i grunden socialkonservativ idé. Visionen om ett återupprättat folkhem, där samhörigheten inte är baserad på klass- utan nationstillhörighet och där alla medborgare är garanterade en hög nivå av fysisk, ekonomisk och social trygghet, är också vägledande för Sverigedemokraternas politik på välfärdsområdet.
Partiet förordar en generell och solidariskt finansierad välfärdsmodell där utgångspunkten är att alla barn oavsett familjebakgrund, bostadsort och föräldrarnas inkomst skall ha goda grundförutsättningar att lyckas i livet och där alla skall kunna lita på att samhället träder in hjälper en när man av olika anledningar inte kan stå på egna ben, på samma sätt som det fungerar i god och väl fungerande familj.

Till de mest centrala delarna av välfärden räknar vi vården, skolan och omsorgen samt de ekonomiska trygghetssystemen i form av försörjningsstöd, pension, arbetslöshetsersättning och sjukförsäkring. Stat och kommun skall stå för finansieringen och tillsynen av vården, skolan och omsorgen, men när det gäller utförandet av dessa välfärdstjänster skall alternativa och privata driftsformer vara tillåtna.

I kommunpolitiken samarbetar vi med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar att genomföra vår politik.

Sverigedemokraterna skall till skillnad från de etablerade partierna inte ägna sig åt överbudspolitik och ekonomiskt lättsinne. När prioriteringar måste göras är det partiets uppfattning att behoven inom skola, omsorg och brottsbekämpning skall ges företräde.

Vår lokala politik i Ånge kommun kommer att utformas utifrån Sverigedemokraternas partiprogram, och kommer i huvudsak att handla om:

Demokrati
– Vitaliserad demokrati – inflytande och tillgänglighet
– Politik på lika villkor
– Välfärd på lika villkor

Ekonomi
– God ekonomisk hushållning och planering
– En solidariskt finansierad välfärd
– Småföretagande för sysselsättning

Samhällsbyggnad
– Småskalighet, närhet och medbestämmande
– Trivsel och välbefinnande
– Trygghet och tradition i boendet
– Trafik och kommunikationer för tillväxt

Brottsbekämpning
– Förebygga brott
– Stöd till brottsoffer

Invandring, assimilering och återvandring
– En ansvarsfull invandringspolitik
– Högre krav – assimilering istället för integration
– Stimulera återvandring

Barnomsorg
– Mångfald, valfrihet och kvalitet

Skola och utbildning
– Lärande i skolan
– Trygg i skolan
– Valfrihet, ansvar och medbestämmande
– Ett hållbart samhälle
– En modern gymnasieskola

Individ- och familjeomsorg
– Kompetens och beredskap
– Omsorg och effektivitet i missbruksvården

Äldre- och handikappomsorg
– Trygga boendeformer för alla
– Valfrihet och trygghet i hemtjänsten
– Friskvård och fallprevention
– Frivillighet och anhörigvård uppmuntras
– En aktiv och meningsfull ålderdom
– Delaktighet och tillgänglighet för funktionshindrade

Kultur och fritid
– Kulturarv och folklig kultur
– Sverige i rörelse

Miljö och natur
– Miljö för framtiden
– Mark och vatten skall skyddas och vårdas
– Ett fullgott djurskydd

Ladda ner hela vårt kommunpolitiska program.